Tandlægekonsulentens nyhedsbrev juni 2018

Kommunens håndtering af helbredstillæg, personligt tillæg, §§ 82 og 82 a i aktivloven ved vedtagelse af lovforslag 235 efter 1. juni 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har reageret med nedenstående udtalelse på en forespørgsel om, hvordan Københavns Kommune skal håndtere tilskud til tandlægehjælp efter §§ 14 og 14 a (det almindelige helbredstillæg) i lov om social pension (pensionsloven) og §§ 82 og 82 a i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), hvis en borger modtager tandlægehjælp fra en praktiserende tandlæge, som er udtrådt af ordningen med offentligt tilskud fra regionen, som lovforslag 235 (L 235) giver mulighed for.

Styrelsen skal understrege, at der med lovforslaget ikke er sket indholdsmæssige ændringer af pensionslovens §§ 14 og 14 a samt aktivlovens §§ 82 og 82 a. 

Af pensionslovens § 14 a fremgår det, at ”Kommunalbestyrelsen yder helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter, som regionsrådet yder tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15 og 42 (…)”. Tilskud efter § 14 a (det almindelige helbredstillæg) er således subsidiært i forhold til tilskud efter sundhedsloven. Derfor kan kommunen stille krav om, at pensionisten søger hjælp til dækning af udgifter til tandbehandling hos en praktiserende tandlæge, som er dækket af ordningen med offentligt tilskud fra regionen, hvis vedkommende ønsker at få tilskud efter pensionslovens § 14 a. Formålet med pensionsloven § 14 om personligt tillæg, er at yde hjælp til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Her er der tale om en trangsbestemt regel, og kommunen skal træffe afgørelse efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold – herunder skal kommunen også tage stilling til udgiftens størrelse og rimelighed.

Af aktivlovens § 82 fremgår det, at ”Kommunen kan yde hjælp til udgifter til (…) tandbehandling (…), der ikke kan dækkes efter anden lovgivning (…)”. Hjælp efter § 82 er således subsidiær i forhold til anden lovgivning – herunder også sundhedsloven. Derfor kan kommunen stille krav om, at en borger søger hjælp til dækning af udgifter til tandbehandling hos en praktiserende tandlæge, som er dækket af ordningen med offentligt tilskud fra regionen, hvis vedkommende ønsker at få tilskud efter aktivlovens § 82.

Af forarbejderne til aktivlovens § 82 a fremgår det, at ”Tillægget efter § 82 a er en subsidiær ydelse, der delvist dækker modtagerens egen udgift til tandpleje som ikke dækkes via anden lovgivning, fx sundhedsloven eller via tilskud fra fx ”Sygeforsikringen Danmark” ”. På samme måde som ovenfor beskrevet gælder det derfor, at § 82 a er subsidiær i forhold til sundhedsloven, hvorfor kommunen kan stille krav om, at tandbehandlingen skal foretages hos en praktiserende tandlæge, som er dækket af ordningen med offentligt tilskud fra regionen, hvis der skal ydes tilskud efter § 82 a.

Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at en praktiserende tandlæge, der udtræder af den kommende ordning for praktiserende tandlæger, jf. lovforslag nr. L 235 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, vil være forpligtet til at aktivt at informere sine patienter om, at vedkommende udtræder af ordningen. For eksempel ved at udsende meddelelse herom til samtlige patienter og ved skiltning i klinikken.

Det er på den baggrund styrelsens opfattelse, at det fortsat er en forudsætning for, at der kan ydes hjælp efter pensionsloven og aktivloven, at tandlægehjælpen i de givne tilfælde leveres af tandlæger, der er godkendt af regionsrådet, til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet. Tandlægers pligt til aktivt at informere sine patienter om udtræden af ordningen gælder således også i relation til reglerne om tilskud efter pensionsloven og aktivloven. 

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du søge informationer på styrelsens hjemmeside eller kontakte Styrelsen (star.dk).

Venlig hilsen
Tandlægekonsulentenfunktionen
Københavns Kommune