Vores historie

Voksentandplejen har siden 1996 hjulpet til at mindske uligheden i sundhed for byens borgere.

Ny ledelse af Voksentandplejen fra 2019 

Overtandlæge Valdemar Weimar Hein overtog fra 1. juni 2019 ledelsen af Voksentandplejen og de 60 kolleger med de tre organisationsben: omsorgstandplejen, specialtandplejen og tandlægekonsulenten.  

Det skete, da Voksentandplejens overtandlæge igennem 17 år, Børge Hede, gik på pension.  

Valdemar Weimar Hein kommer med en baggrund som overtandlæge fra Høje-Taastrup Kommunale Tandpleje og har fået til opgave at bygge videre på det arbejde, som Børge Hede og John Christensen sammen med de mange engagerede medarbejdere i Voksentandplejen har opbygget siden Voksentandplejens tilblivelse i 1996. 

Valdemar Weimar Hein har en anden profil end de to forgængere: forskeren Børge Hede og klinikeren John Christensen.  

Fokus er nu – udover fortsat højt fagligt niveau - på at tænke organisationen forfra efter årene med knopskydning og vokseværk siden 1996.

Der er i samarbejde med Arbejdsmiljø København (AMK) blevet udarbejdet et kodeks for, hvordan Voksentandplejens kolleger samarbejder og håndterer konflikter – et forbillede for andre dele af Københavns Kommune på, hvordan man aktiv kan arbejde med social kapital og arbejdsmiljø til gavn for løsning af kerneopgaven og kerneydelserne til borgerne.  

Derudover er der fra januar 2020 blevet lavet et samarbejde med Rigshospitalet Glostrup, hvor Voksentandplejens brugere nu hver torsdag på rette indikation har mulighed for at komme i narkose i forbindelse med tandbehandling. 

Den demografiske udvikling kalder på kloge løsninger, så medarbejderne i Voksentandplejen fortsat kan yde et højt serviceniveau til den stigende andel af især ældre københavnere, hvorfor øget digitalisering og omstrukturering af arbejdsgange og opgavefordelingen internt i Voksentandplejen kan bidrage til at mindske uligheden i sundhed for byens borgere tilknyttet Voksentandplejen. 

Voksentandplejen startede i 1996 

Voksentandplejen er en forholdsvis ung organisation, der startede i 1996 under navnet Omsorgstandplejen, med en personalestab på fem deltids-tandlæger, to klinikassistenter og to administrative personaler, der var fuldtidsbeskæftiget og ledet af daværende overtandlæge John Christensen.

En del af personalet er fortsat ansat og kan berette mange historier, blandt andet at vi på dette tidspunkt havde tilknyttet en tandklinik på hovedsæde i lokaler på plejecentret Sølund. Vi havde derudover en tandklinik på Plejecentret Bystævneparken. 

John Christensen, der var en travl mand, deltog selv i de kliniske undersøgelser af patienterne, men havde også sin gang på Tandlægekonsulentens kontor. 

Tallene taler for sig selv 

Omsorgstandplejen viste sig at være en stor succes. Siden året 1996 er antallet af omsorgspatienter 10-dobbelt fra ca. 300 til ca. 3000, hvilket sikkert var en af årsagerne til John Christensen inden for det første år overlod det kliniske arbejde til de ansatte tandlæger. 

Byens ældre svækkede borgere - omsorgspatienterne, blev primært behandlet af udekørende teams med mobilt udstyr i deres hjem eller på en af de to klinikker. 

Under Omsorgstandplejen hørte også Tandlægekonsulenten, som også var John Christensen, med de daværende tre administrative medarbejdere. De havde til huse på en anden adresse i byen, på Toftegaards Plads indtil de to enheder i 2000 blev samlet i den nuværende bygning i Tietgensgade 31.  

Forskeren Børge Hede 

I 2002 tiltrådte overtandlæge Børge Hede og overtog ledelsen af de ca. 20 ansatte i Omsorgstandplejen frem til sin pensionering i 2019. Børge Hede havde det formål at søsætte tilbuddet Amtstandplejen, et tilbud til amtets fysisk og psykisk handicappede, der ikke kunne modtage de tilbud den almene tandlægepraksis i byen kunne give. 

Inden for det første halve år, hvor Amtstandplejen blev en realitet, ændrede organisationen navn til Voksentandplejen, med tre underafdelinger, Omsorgstandplejen, Amtstandplejen og Tandlægekonsulenterne.

Voksentandplejen omfattede tidligere tilbuddet amtsspecialtandpleje, den særlige tilskudsordning til cancer - og Sjøgren patienter, samt administration af sygesikringstandplejens klage og tilsynssystem i Københavns Kommune. 

Amtstandplejen ændrede dog i 2007 navn til Specialtandplejen, i forbindelse med amterne blev nedlagt og tilbuddet blev nu forbeholdt Københavns Kommunes fysiske og psykiske handicappede personer.

Ved kommunalreformen overgik sygesikringstandplejen, Amtsspecialtandplejen (som kom til at hedde Regionstandplejen), samt den særlige tilskudsordning til Region Hovedstaden. 

Gennem tiden har nogle omegnskommuner købt sig til behandlinger hos os, idet vi i en årrække havde tandklinik på Sankt Hans Hospital og i dag har tandklinikker på Bispebjerg Hospital og narkosebehandling på Glostrup Hospital.

Omsorgs- og specialtandplejens udvikling 

Behovet for tilbuddet Amtstandplejen/Specialtandplejen har gennem tiden været stigende fra ca. 300 til 1.800 patienter med et tilsvarende stigende behandlingsbehov. Det er årsagen til, Voksentandplejen i dag er en arbejdsplads med knapt 60 ansatte fordelt på de tre afdelinger.

Arbejdspladsen prioriterer, at alle medarbejdere har sin gang i mindst to af afdelingerne samt har faglige eller administrative ansvarsområder. Denne prioritering giver en dynamisk arbejdsplads med omstillingsparate og engagerede medarbejdere.

I Voksentandplejen er sket mange forandringer de sidste ti år. 

Omsorgstandplejen har bl.a.: 

 • Overgået til elektronisk journalføring i 2011
 • Ekspanderet med 5 tjenestebiler, hvor af de alle nu er el-biler
 • Deltaget i udviklingen af mobile units
 • Arbejdsmiljø- og miljøcertificeret
 • Miljø- og hygiejnetiltag ifølge de lovpligtige direktiver og ændret vores arbejdsgange, samt intensiveret brugen af klinikker og mindsket behandlinger i hjemmet
 • Opført yderligere klinikker på Dr. Ingrids Hjem, Fælledgården og De Gamles By, således at vi med de eksisterende klinikker på Sølund og Bystævneparken i alt har fem klinikker i Omsorgstandplejen
 • Voksentandplejens personale underviser i flere forskellige situationer, SOSU-elever, på Panum, eller hands-on undervisning af personaler
 • Videreudviklet mundhygiejniske tiltag på plejehjem til et sundhedsfremmende mundhygiejne program ”Shared Oral Care” (SOC), der løbende kommer til at omfatte alle plejehjem i Københavns Kommune. 

Specialtandplejen har bl.a.: 

 • Overgået til elektronisk journalføring i 2006
 • Opført tre klinikker i Tietgensgade
 • Opført en klinik på Sankt Hans Hospital
 • Opført en klinik på Bispebjerg hospital
 • Indgået et samarbejde med Rigshospitalet Glostrup om narkosemulighed i forbindelse med tandbehandling. 

Tandlægekonsulentens aktiviteter har bl.a. været: 

 • Overgang til fuld digitalisering for både ansøgninger og afregninger hen over perioden 2012 til 2017
 • Udvikling af samarbejdet med de forvaltninger vi er rådgivere for samt de praktiserende tandlæger, med henblik på mere kvalificeret og smidig sagsbehandling
 • Undervisning af andre kommuner, andre enheder i Kommunen, praktiserende tandlæger og andre samarbejdspartnere i lovgrundlag og Tandlægekonsulentens sagspraksis. 

Engagerede medarbejdere 

Som medarbejder i Voksentandplejen deltager vi alle meget gerne i undervisning på flere forskellige plan, bl.a. SOSU-elever, tandlægestuderende, tandplejerstuderende og klinikassistentelever på Panum, der er ved at uddanne sig.

Men vi ser bestemt også, at en af vores store og vigtige opgaver er at viderebringe vores viden til vores meget vigtige samarbejdspartnere med hands-om læring i konkrete og udfordrende situationer omkring vores patienter. 

Voksentandplejen består af engagerede medarbejdere, der via løbende kursusdeltagelse videre- og efteruddannelser sig, for at holde sig opdateret inden for faget, IT og udfordringer vi møder i hverdagen.

Vi glæder os til at samarbejde med vores brugere og samarbejdspartnere, hvor vi altid har vores kerneopgavesætning med os: 

Voksentandplejen lykkes, når den enkelte oplever, at vi i fællesskab med vores samarbejdspartnere øger sundheden.