Tilskud til tandpleje for dig, der er på kontanthjælp

Kommunen har mulighed for at tilbyde kontanthjælpsmodtagere økonomisk tilskud.

Du kan som kontanthjælpsmodtager søge om økonomisk tilskud til tandbehandling udført i Danmark. Eller du kan få tilskud til tandpleje på op til 10.000 kr. efter § 82a i Lov om Aktiv Socialpolitik. 

Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.  

Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Undtagelsesvis kan der ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter dog, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. 

Du skal være opmærksom på: 

  • At du ikke har noget retskrav på tilskud
  • At udgiften ikke må kunne dækkes via anden lov
  • At hjælp forudsætter, at du og/eller din ægtefælle ikke har nogen betalingsevne, og behandlingen er nødvendig her og nu og helbredsmæssigt begrundet
  • At der ved udmåling af hjælpen lægges vægt på, om behandlingen kan udskydes til du igen selv har mulighed for at betale
  • At der sædvanligvis ikke ydes hjælp til behandlinger, som er påbegyndt inden ansøgning og godkendelse af kommunen
  • At der kun i meget sjældne tilfælde ydes hjælp til tandregulering og implantatbehandling efter denne ordning, og kun efter en konkret vurdering.

Tilskud afhænger af en konkret vurdering

Hjælpen gives efter en konkret vurdering af såvel dine økonomiske forhold som det aktuelle behov for tandpleje.

Ofte vil hjælpen blive givet til midlertidige løsninger, og ved udmåling af hjælpen vil der også blive skelet til, om udgiften er rimelig og ville kunne være afholdt af en almindelig lønindtægt.  

Tandsættets forfatning, mundhygiejne og tidligere tandlægebesøgsvaner bliver også inddraget i vurderingen. Der bliver givet hjælp til den billigste, men fagligt forsvarlige løsning. 

Den hjælp, der gives, kan kun bruges til det ansøgte formål.

Du kan således ikke bruge beløbet til en anden og dyrere behandling, hvor du selv betaler differencen. I så fald vil der ske modregning af det beløb, du selv kan betale, også selv om det drejer sig om en foræring fra familie eller bekendte. 

Der ydes kun tilskud til aftagelige proteser svarende til det honorar, som er aftalt ved overenskomst mellem Københavns Kommune og tandlægernes og tandteknikernes foreninger.