Privatlivspolitik

Voksentandplejen behandler oplysninger om dig. Det betyder, at vi indsamler og gør brug af en række oplysninger om dig.

Voksentandplejen er en del af Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400 København NV, CVR-nr.: 64942212.

Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Spørgsmål og svar om privatlivspolitikken

Vis alle

Hvilke oplysninger behandler vi?

Voksentandplejen fører journal og behandler i den forbindelse almindelige og følsomme oplysninger om dig. Det er bl.a. cpr-nummer, navn, kontaktoplysninger og helbredsoplysninger.

Voksentandplejen behandler oplysninger i forbindelse med tandundersøgelser og tand- behandlinger samt oplysninger, som vi observerer, eller som du selv fortæller om, der omhandler eller påvirker din tandsundhed.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Voksentandplejen bruger oplysningerne til at følge din tandsundhed. Vi registrerer dine undersøgelser, diagnoser og behandlinger for at kunne give det rette tilbud.

Formålet er at sikre sunde tænder, mund og kæbe.

Hvem modtager og behandler dine personoplysninger?

Det er kun relevante medarbejdere i Voksentandplejen, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. Hvis Voksentandplejen har behov for at udveksle oplysninger om dig med andre faggrupper, vil du blive informeret inden og bedt om at give samtykke, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Dine personoplysninger vil blive behandlet af Københavns Kommunes databehandlere. Kommunen har indgået aftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af aftalerne efter gældende regler herom.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger registreret hos Voksentandplejen vil blive opbevaret i 10 år fra sidste tandundersøgelse. Hvis der bliver skrevet notater ind i journalen efter sidste undersøgelse, opbevarer vi oplysningerne i yderligere 10 år efter dette tidspunkt.

Lovgrundlag

Voksentandplejen arbejder på grundlag af Sundhedsloven og tilhørende bekendtgørelser om tandpleje, samtykke til behandling af varigt inhabile samt om journalføring.

Det betyder bl.a., at tandplejen er forpligtet til at føre journal. Du kan læse lovteksten på www.retsinformation.dk.

Dine rettigheder

Vis alle

Om dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig.

Hvis du vil bruge dine rettigheder, skal du kontakte Voksentandplejen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, dog med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte, og det tjener det formål oplysningerne er registreret for.

Ret til sletning

Da kommunen er en offentlig myndighed, vil   vi som udgangspunkt først kunne slette oplysninger om dig, når vi ikke længere har pligt til at opbevare oplysningerne jf. bekendtgørelse om journalføring.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til dette, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke.

Dog kan kommunen med henblik på at fastlægge retskrav eller gøre disse gældende, eller for at beskytte personlige interesser eller vigtige samfundsinteresser, fortsat behandle dine oplysninger.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktinformation på databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren i Københavns Kommune hjælper med at besvare spørgsmål om rettigheder, og hvordan Københavns Kommune behandler dine personoplysninger.

Læs om databeskyttelsesrådgiverens rolle på kk.dk

Læs om databeskyttelsesrådgiverens rolle på datatilsynet.dk

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Se kontaktinformation herunder.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren

Borups Allé 177

2400 København NV

Datatilsynet

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde Datatilsynets vejledning om de rettigheder, du har som registreret. Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet.